stetoskop_transp  logga_transp 

   
 

 

  

Kroppsvikt

 

 

Betydelse av övervikt och fetma

Övervikt och fetma är oomtvistade riskfaktorer för uppkomst av hjärtkärlsjukdom. Traditionellt baseras indelningen i övervikt och fetma på body mass index, BMI, vilket är kroppsvikten i kg delat med kvadraten av kroppslängden i meter. Övervikt har man vid BMI 25.00-29.99, medan BMI 30.00 eller mer kallas fetma. Den mesta informationen som finns om sambandet mellan övervikt/fetma och hjärtkärlsjukdom baseras på BMI. Det är dock främst fettet inne i buken som är skadligt, vilket innebär att ökat midjeomfång är starkt relaterat till ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Såväl midjeomfånget som kvoten av midjeomfång/höftomfång tycks därför ge bättre information än BMI om den individuella risken för hjärtkärlsjukdom, men det är i dag oklart vilket av dessa båda mått som är bäst. Midjeomfånget bör understiga 95 cm för män och 87 cm för kvinnor, med den "rabatt" vi ger för personer med typisk europeisk kroppsbyggnad. Når man denna gräns bör man vidta åtgärder för att inte öka midjeomfånget ytterligare. Når man 109 cm (män) respektive 101 cm (kvinnor) rekommenderar vi att kraftfulla åtgärder bör vidtas för att minska midjeomfånget. Detta har stöd i internationella riktlinjer (där man oftast har lägre gränser). En kombination av BMI och midjeomfång eller midja/höftomfång rekommenderas för bedömning av risk.

 

dscn0553

 

 

Hur behandlas övervikt/fetma respektive undervikt?

Den fösta fråga man måste ställa sig är om det finns medicinska skäl att behandla övervikt/fetma. Mycket talar för att kraftfulla åtgärder ska sätts in för att förebygga uppkomst av övervikt/fetma, medan betydelsen för överlevnad och sjuklighet av att minska redan uppkommen övervikt/fetma är mera osäker. Viktreduktion reducerar visserligen andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom - såsom blodtryck, insulinresistens (okänslighet för insulin), högt LDL-kolesterol (det "onda" kolesterolet), lågt HDL-kolesterol, mm - men huruvida detta leder till positiva effekter på sjuklighet och dödlighet är inte visat.  De flesta internationella riktlinjer rekommenderar trots detta viktnedgång vid övervikt/fetma och vid ökat midjeomfång. Motion är sannolikt den viktigaste åtgärden i detta sammanhang, men även förbättringar av kosten anses vara mycket viktiga.

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com